Basauriko SR1-San Migel Mendebaldeko birpartzelazioa

  2021ko otsailaren 8 ko 437 Alkatetza Dekretuak behin betiko onespena eman dio Basauriko SR-1 San Migel Mende-baldeko birpartzelazio-proiektuaren behin betiko likidazio-kontuari. Hala jakinarazten da, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legean eta 3288/1978 Errege Dekretu bidez onetsi-tako Hirigintza Kudeatzeko Araudiaren 128. artikuluak eta hurrengoek xeda-tutakoa betetzeko. Aipatutako kontua Udalaren webgunean aurki daiteke (Info gehiago...)

Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu da (34 zenbakidun BAO, 2021ko otsailaren 19 ekoa).