Presentziazko tramitazioa Tramitazio telematikoa Telefonozko tramitazioa

Oharrak, Kexak Iradokizunak eta Galderak

Orain "Oharrak, Kexak Iradokizunak eta Galderak" izapideari hasiera emateko, botoia sakatu ezazu
Xedea: Abisuak, kexak, iradokizunak eta galderak egitea.
Esparrua: Udal zerbitzuei buruz herritarrek, dauden kanaletatik, helarazitako abisu, kexa, iradokizun eta galderei dagozkien udal jarduketa guztiei dagokie zerbitzu hau.
Hartzaileak: Abisu, kexa edo iradokizun bat egin, edo esker ona agertu nahi duen edozein pertsona fisiko edo juridiko.
Kostua: Doakoa da
Baldintzak:
 • Dena delako abisua, kexa, iradokizuna, galdera edo esker ona ezarritako bideen bidez aurkeztea.
 • Interesduna identifikatu eta aurkitzeko datuak eman beharko dira, hari jakinarazpena bidali behar bazaio. Era berean, Iradokizuna edo kexa anonimoa bada, argi eta garbi jaso beharko ditu gaia eta erantzuna emateko helbide elektronikoa.
 • Udalak eskainitako zerbitzu bati buruzkoak izan beharko dute.
Aurkeztu beharreko agiriak: Dagokionaren araberakoa.
Dokumentazioa aurkezteko tokia:  Solicitud presencial:
 • Oficinas de atención ciudadana situadas en la planta baja de la Casa Consistorial (08:30 a 19:30) ó en San Miguel en la calle Pagasarri (08:30 a 14:00)

 Solicitud a través de Internet:

 • Pulsando el botón de este formulario "Iniciar"  rellenando los datos solicitados.

 La dirección de correo electrónico es obligatoria para que el Ayuntamiento pueda enviarle copia de la Inscripción realizada.

 Solicitud telefónica:

 • Llamando al teléfono 944666300 (Opción 4)  

Oharrak: BAZTER UTZITAKOAK:
 • Jarraibide tekniko honen aplikaziotik at geratuko dira gaia dela-eta, Basauriko Udalaren dagokion arloaren/atalaren barruan ezarrita egon litekeen administrazio-prozedura espezifiko baten arabera, edota dagokion gaiari buruzko araudiaren arabera ebatzi beharreko abisu eta kexak.
 • Ez dira jarraibide hauetan aurreikusitako sistemaren arabera izapidetuko, eztaere, udal langile eta agintariek, Udalean ematen duten zerbitzuari buruz dituzten erreklamazioak.
 • Zerbitzu honetan aurreikusitakoaren arabera aurkeztutako kexek ez dute, inola ere, administrazio-errekurtso izaera izango, ezta erreklamazio izaera ere (izan bide zibil edo lan-jurisdikzioaren aurrekoak; izan ekonomiko-administratiboak; edo izan Udalaren ondare-erantzukizunaren alorrekoak). Era berean, horrelakoak aurkezteak ez ditu etengo errekurtsoak eta erreklamazioak ebazteari buruzko indarreko araudian aurreikusitako epeak. Aipatutako guztia, hala ere, Administrazio Publikoen Adminstrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 115.2 artikuluan eta jarraibide tekniko honetan aurreikusitakoaren eragozpenik gabe izango da.

ANONIMOAK:

 • Iradokizun, abisu eta kexa anonimoak erregistratu egingo dira. Hori bai: horien edukia ofizioz baloratu ahal izango da, ondore estatistikoei begira. Abisu, kexa, iradokizun eta galdera guztiak izapidetuko dira eta, erantzuteko modua dagoenean, gutxienez, herritarrei erantzuna emango zaie.

Tramitazioa egiten duen atala: Herritarrentzako Arrera Zerbitzua (H.A.Z) - 944666300 - sac@basauri.eus
Atal hartzailea: Herritarrentzako Arrera Zerbitzua (H.A.Z) - 944666300 - sac@basauri.eus
Harremanetarako: Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren langileak (H.A.Z)
Araudia:
Dokumentu normalizatuak:
Ohiko galderak
 • ¿Qué es un aviso, queja, sugerencia o pregunta?
 •  

  Entendemos por:

  • AVISO: una comunicación de la ciudadanía referida a averías o desperfectos en la vía pública.
  • QUEJA: una comunicación relativa al mal funcionamiento de los servicios municipales.
  • SUGERENCIA: una aportación por parte de la ciudadanía en cuanto a posibles mejoras de los servicios municipales.
  • PREGUNTA: una demanda de información que la ciudadanía formula al Ayuntamiento de forma directa a través de los diferentes canales y sobre cualquier tema de ámbito municipal

 • ¿Cómo puedo realizar un aviso, queja, sugerencia o pregunta?
  • De forma Presencial en las Oficinas de atención ciudadana situadas en la planta baja de la Casa Consistorial (08:30 a 19:30) ó en San Miguel en la calle Pagasarri (08:30 a 14:00)
  • De forma telemática
   • Por Internet --> Pulsando el botón que aparece a la izquierda de este formulario "Iniciar"  rellenando los datos solicitados.
   • Por teléfono: 94 466 63 00
   • Por correo electrónico. oiac@basauri.net
   • Por fax: 94 466 63 35
 • ¿Cómo se tramita un aviso, queja, sugerencia o pregunta?
  • Todos los avisos, quejas, sugerencias y preguntas se recogen en la Oficina de Información y Atención Ciudadana (O.I.A.C.)
  • Tras su presentación, se remiten a los distintos responsables de los departamentos municipales para su tramitación.
  • Una vez resuelto el aviso, queja, sugerencia o pregunta, los responsables de los departamentos municipales lo remiten de nuevo a la Oficina de Información y Atención Ciudadana (O.I.A.C.)
  • El procedimiento finaliza con la remisión al interesado de la contestación dependiente del medio que haya utilizado para su presentación.
Definiciones:
 • Abisuak: bide publikoan antzemandako matxura edo kalteei buruz herritarrek egindako jakinarazpenak.
 • Kexak: udal zerbitzuen eta, oro har, zerbitzu publikoen funtzionamendu okerrari buruz egindako jakinarazpenak.
 • Iradokizunak: udal zerbitzuetan eta, oro har, zerbitzu publikoetan egin daitezkeen hobekuntzei buruz herritarrek egindako ekarpenak.
 • Galderak: herritarrek Udalari zuzenean, dauden komunikazio-bideak baliatuta, egindako eskaerak, udal eremuko edozein gairi buruz.
 • Esker onak: mesede bat egin, edo zerbitzu bat eman duenaren lanaren aintzatespena adierazteko egintzak.
 
Ebazpena egiteko organoa: HAZen arduraduna.
Eskubideak: Abisu, kexa iradokizun edo galderaren erantzuna jasotzekoa.
Konpromisoa: 10 eguneko epean erantzutea.