Basauriko Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO)

 

Hirigintzako arauak: Eraikuntza-araubidea, lurraren erabilera anitzak (etxebizitzetarako, industriarako…) eta abar arautzen dituzte.

Basauriko Hiri Antolakuntza Plan Orokorraren planoak kontsultatzea (pdf): Udalerriak etorkizunean izango duen bilakaera grafikoki irudikatu eta lurraren sailkapenak (hiri-lurra, urbanizagarria eta urbanizaezina), erabilera globalak (ekipamenduak, berdeguneak…), kudeaketa-unitateak (eremuak, sektoreak…), proposatutako eraikuntza berria eta abar jasotzen dituzte.

Hirigintzaren alorreko aldaketak: Udalerriko eremu edo gune zehatzetan egindako doikuntza puntualen berri ematen dute. Udalak sustatuta edota bere oniritziarekin aldaketa puntualak egiten dira sistema orokorretan (errepideetan, parkeetan…), ekipamenduetan (kultur etxeetan, egoitzetan, kotxetegietan, metroan,...), mugatzeetan eta abar.

Hirigintza-garapenerako planeamendua: Plan partzialak (lur urbanizagarria) eta plan bereziak (hiri-lurra) jasotzen ditu batez ere. Agiriok eremu edo sektore jakin batzuk garatzen dituzte, bereziki konplexuak izateagatik Basauriko Hiri Antolakuntza Plan Orokorrean (HAPOn) behar bezalako xehetasun-maila lortu ezin dezaketenak.

BASAURIKO HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA BERRIKUSTEKO PROZESUA

Basauriko Hiri-Antolamenduko Plan Orokorraren hasierako onespena: Udalbatzak, 2018ko ekainaren 28an egindako osoko bilkuran, hasierako onespena eman zion Basauriko Hiri-antolamenduko Plan Orokorraren berrikusketari.

Basauriko hiri-antolamenduko plan orokorraren behin-behineko onespena, horren berrikuspen-prozesuaren barruan: Udalbatzak, 2020ko martxoaren 26an, aho batez erabaki du  Basauriko hiri-antolamenduko plan orokorrari behin-behineko onespena ematea, horren berrikuspen-prozesuaren barruan.